Algemene voorwaarden

 • Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions (BE0749519196), die zijn hoofdzetel heeft te Urselweg 67, 9990 Maldegem, België en al zijn rechtsopvolgers.

1.    Toepassingsgebied

 • Alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveringen worden uitsluitend behandeld conform de hierna volgende algemene voorwaarden, die tevens worden vermeld op de website www.debuck.eu. De klant gaat bij opdrachtverstrekking onherroepelijk akkoord met deze voorwaarden.
 • De algemene voorwaarden van de klant, of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbonnen of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen. De klant kan uit een eventueel eerder akkoord geen rechten ontlenen voor andere of toekomstige transacties
 • Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.
 • Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 19 januari 2023, alle voorgaande versies van de algemene voorwaarden worden hierdoor vervangen.
 • De klant kan zijn overeenkomst, in zijn geheel of gedeeltelijk, niet overdragen aan een derde partij, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen alle betrokken partijen.

2.    Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

 • Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 1 maand na opmaak.
 • Uit offertes, prijsopgaven of (raam)overeenkomsten uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.
 • Alle prijsopgaven zijn in euro en exclusief BTW en andere belastingen en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Meer- en bijwerken zullen worden aangerekend aan de in de op dat ogenblik gehanteerde tarieven.
 • De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke, mondelinge of online aanvaarding door de klant van de offerte van Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions of (indien geen offerte is uitgebracht) door schriftelijke, mondelinge of online bevestiging van Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions van een door de klant verstrekte opdracht. De klant is verplicht om binnen de zeven (7) werkdagen alle nodige documenten te bezorgen aan Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions, bij gebreke waaraan de opdracht van rechtswege en zonder enige nodige communicatie wordt beëindigd lastens de klant en Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions wordt ontlast van enige verbintenis en aansprakelijkheid. De klant zal in zulk geval een nieuwe offerte dienen aan te vragen.
 • De klant is diegene die de opdracht heeft gegeven, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde en alle nodige gegevens, zoals naam, adres en facturatiegegevens, van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions.
 • Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions is niet verantwoordelijk voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant van de facturatiegegevens. Indien de klant een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, zal een administratieve kost van € 50,00 worden aangerekend.

 

3.    Honorarium en betaling

 • De klant is betalingsplichtig vanaf het tot stand komen van de overeenkomst (zie sub 2.5)
 • In het geval dat de opdrachtgever niet de klant is, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig betalen van alle facturen met betrekking tot zijn opdracht.
 • De facturatie voor opdrachten gebeurt in volgende stappen, tenzij anders vermeld op de offerte of schriftelijk overeengekomen:
  - een voorschot van 30% van het totaalbedrag, indien materiaal of andere zaken aangekocht dienen te worden om de opdracht uit te voeren, worden deze integraal bijgevoegd aan het voorschot
  - de finale afrekening van het restbedrag, gebeurt wanneer de opdracht opgeleverd is.
 • Indien een factuur niet voor de vervaldatum wordt betaald, is de klant automatisch en zonder verdere kennisgeving een interest verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag per jaar. Bovendien zal de klant bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur binnen een maand na de vervaldatum automatisch en zonder verdere kennisgeving een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 250 euro. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor het innen van facturen zijn voor rekening van de klant, met een minimale verschuldigde vergoeding van 10% van het totale bedrag van elke factuur. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldatum, heeft Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions het recht zijn verplichtingen op te schorten en deze en alle andere overeenkomsten met de klant te beëindigen, en wordt het verschuldigde bedrag van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.
 • De Klant mag geen schuldvergelijking uitvoeren ten opzicht van Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions
 • Indien er klachten zijn over een factuur, dienen deze binnen 7 dagen kenbaar gemaakt worden per gemotiveerd aangetekend schrijven aan Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend, wordt de factuur als definitief aanvaard beschouwd.

  Een betaling kan enkel opgeschort worden door de klant indien hij kan aantonen dat Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions een contractuele verplichting niet is nagekomen en hij Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions hiervan tevoren per aangetekend schrijven op de hoogte heeft gesteld. In elk geval kan het bedrag van de opgeschorte betaling slechts betrekking hebben op dat deel van de dienst of goed dat overeenkomt met het beweerde niet nakomen van de contractuele verplichting. De klant kan enkel de betaling opschorten voor goederen of diensten die apart identificeerbaar zijn op een factuur.
 • In geval van laattijdige betaling van facturen door de klant aan Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions, zal de klant toestaan dat Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions de geleverde goederen opnieuw in bezit neemt. De klant zal Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions hiervoor de nodige toegang verschaffen tot zijn terreinen en ruimtes en alle gerelateerde vervoerskosten dragen.

4.    Levering van diensten en/of goederen

 • Diensten en goederen dienen bij (op)levering of in ontvangst name onmiddellijk gecontroleerd te worden op gebreken door de klant. Deze gebreken dienen binnen 7 dagen na (oplevering) of in ontvangst name aan Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions te worden meegedeeld per gemotiveerd aangetekend schrijven, indien het gaat om zichtbare gebreken. Wanneer de gebreken verborgen zijn van aard moet de klant dit binnen 2 dagen na vasstelling van dit gebrek en altijd binnen 2 maand na (op)levering meedelen aan Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions per gemotiveerd schrijven.
 • Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions kan enkel aansprakelijk zijn voor een gebrek in het geleverde goed of dienst indien dit gebrek bestond op het moment van de (op)levering en het zich manifesteert binnen een termijn van 2 maanden gerekend vanaf het moment van (op)levering. Een gebrek geeft de klant geen recht op een schadevergoeding, hij heeft enkel recht op een kosteloos herstel of vervanging van het geleverde goed of dienst, de keuze hiervan wordt bepaald door Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions. Indien het niet mogelijk is om het gebrek te herstellen of een vervanging aan te bieden, wegens welke reden dan ook (inclusief het buiten proportie zijn van een optie) is de klant enkel gerechtigd om een gepaste prijsvermindering te eisen.

 

5.    Duur en ontbinding

 

 • De overeenkomst tussen de klant en Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions duurt tot het einde van het project, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere duurtijd werd overeengekomen.
 • Indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant, of indien de juridische controle over de klant wijzigt, is Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions gerechtigd de overeenkomst vroegtijdig in zijn geheel of gedeeltelijk te beëindigen
 • Wanneer er een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst voorkomt, worden alle verschuldigde bedragen, inclusief die van nog niet vervallen of uitgegeven facturen, onmiddellijk te betalen aan Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions.

 

6.    Aansprakelijkheid

 • Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgschade of indirecte schade of verlies, verlies van gegevens, herstel van gegevens, winst, inkomsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze voortvloeien uit de niet-naleving van zijn verplichtingen. Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions is ook niet verantwoordelijk voor schade geleden door handelingen of het niet uitvoeren van handelingen die niet enkel en direct aanwijsbaar zijn aan Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions.
 • De verantwoordelijkheid van Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions ten opzichte van de klant is ten aller tijde beperkt tot 10000 euro per gebeurtenis, met de vermelding dat de totale verantwoordelijkheid van Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions die voortvloeit uit de overeenkomst steeds beperkt is tot 50% van de waarde van de overeenkomst op jaarbasis.
 • De klant is verantwoordelijk om de nodige maatregelen te treffen zodat de integriteit, veiligheid en onderhoud van alle door Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions geleverde diensten en goederen gegarandeerd kan worden.
 • Wanneer de klant toch aanspraak meent te maken op zulk een vergoeding, dient hij dit kenbaar te maken per aangetekend schrijven en dient hij de gebreken en zijn schade op ontegensprekelijke wijze te bewijzen. Het geeft de klant geen toestemming om de betalingen van openstaande of toekomstige facturen in te houden of uit te stellen.

7.    Garanties

 • Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions verplicht zich om zijn best te doen om zijn contractuele verplichtingen na te komen. Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions biedt geen uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot de goederen of diensten die hij levert, inclusief garanties voor geschiktheid voor een specifiek doel, resultaten of verkoopbaarheid en eventuele software wordt aan de klant geleverd zonder enige garantie en zoals het is.
 • Wanneer een geleverd goed of dienst als slecht werkend wordt gewaand, zal de klant zich verbinden tot het actief meewerken aan alle onderzoeken die Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions nodig acht om de oorzaak ervan te achterhalen. De klant zal alle maatregelen treffen om relevante data/bewijs veilig te stellen.

8.    Intellectuele eigendomsrechten en bescherming van persoonsgegevens

 • Alle eigendomsrechten, van welke aard dan ook op werken, goederen of diensten die eigendom zijn van, gebruikt worden of gecreëerd zijn door Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions, zijn werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief software, materiaal, technologie, vaardigheden, vakkennis en informatie over het gebruik ervan) blijft exclusief eigendom of in gebruik van Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions en/of zijn licentiegevers, afhankelijk van de situatie. De levering van goederen en/of diensten door Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions aan de klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen die door de klant betaald worden, betreffen geen betaling voor overdracht van enig zulk recht.
 • Gebruikslicenties van Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions of gebruikslicenties van een derde partij aangeleverd via Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions aan de klant, geven de klant enkel het recht om deze te gebruiken zoals vermeld wordt in de voorwaarden van deze gebruikslicentie.
 • Voor materialen aangeleverd door de klant, wordt door Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions verondersteld dat de klant garandeert dat deze materialen gebruikt kunnen worden door Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions, en eventuele 3e partijen betrokken bij het uitvoeren van de opdracht, zonder dat dit een inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten.
 • In het geval dat er toch een uitdrukkelijke en schriftelijke overdracht van een eigedomsrecht is overeengekomen tussen de partijen, blijft Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions alle rechten behouden totdat de klant de volledige prijs en alle mogelijke bijkomende kosten betaald heeft.
 • Persoonsgegevens mogen door alle betrokken partijen enkel gebruikt worden voor de in de overeenkomst vastgelegde doeleinden en zullen de geldende wetgevingen met betrekking hierop naleven.
 • Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions treedt enkel op als een “verwerker” van persoonsgegevens die worden aangeboden door de klant. De klant blijft verantwoordelijk voor deze gegevens. De klant is ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de instructies die aan Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions gegeven worden niet in strijd zijn met enige relevante wetgeving toepasbaar op deze gegevens.
 • Persoonsgegevens van contactpersonen opgegeven door de klant aan Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions vallen onder de verantwoordelijkheid van Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions. Deze gegevens kunnen door Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions verwerkt worden voor klantenbeheer en marketingdoeleinden.

9.    Confidentiële informatie

 • Alle informatie, verkregen op gelijk welke wijze, in gelijk welke vorm zal door alle partijen behandeld worden als strikt vertrouwelijk en deze niet bekend maken aan derde partijen zonder hier voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijke toestemming te hebben gekregen van de andere partij. Deze toestemming is niet vereist in het geval wanneer de bekend making van deze informatie wettelijk verplicht is, of verplicht wordt door een gerechtelijke instantie. Wanneer zo een geval zich voordoet, zal de bekendmakende partij de andere partij onmiddellijk inlichten, tenzij dit wettelijk verboden is of door een gerechtelijke instantie wordt verboden.
 • Het bestaan van de overeenkomst tussen de klant en Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions is niet confidentieel. Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions mag het bestaan van de overeenkomst bekend maken aan derden voor publiciteit- en andere commerciële doeleinden.

10.    Wetgeving en juridische bevoegdheid

 • Deze algemene voorwaarden en elke andere contractuele afspraken tussen Cédric De Buck / De Buck IT-Solutions en de klant zijn onderworpen aan Belgische wetgeving.
 • 2. Elke geschil zal exclusief worden opgelost door de rechtbanken in Gent.